Algemene Voorwaarden DV Voedingsadvies

 

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

 

2. Vergoeding en tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Soms zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende verzekering. DV Voedingsadvies hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor meer informatie over de tarieven zie pagina 'Vergoeding en tarieven'.

 

3. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan op de hoogte te brengen, in ieder geval minimaal 24 uur van tevoren. Afzegging dient persoonlijk, via de e-mail of via de telefoon (dit mag ook via een ingesproken voicemail bericht of een verstuurd berichtje) te worden gedaan. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht bij de cliënt.

 

4. Betaling en declaraties
De diëtist zal de kosten van de consulten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 30 dagen.

 

5. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

6. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 

9. Beëindigen behandeling
De cliënt kan ten allen tijde de behandeling beëindigen, mits de diëtist minimaal 24 uur vóór een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gebracht. De diëtist kan de behandeling beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie voorziet.
                                          

10. Klachten
DV Voedingsadvies doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030-3100929 of per e-mail: info@klachtenloketparamedici.nl. 


  11. Contact
  DV Voedingsadvies
  De Graeffweg 74 (2e etage)
  1446 BK Purmerend
  06-34499861
  info@dv-voedingsadvies.nl